ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2565 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 13-18 พ.ค. 2565

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 22101 หนังสือเล่มเล็ก ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูภาณิภัค พิบูลย์ ,ครูบวรผ่องโสภาคย์ มาตยาคุณ ,ครูทัศณี ทะนันชัยกุล ห้อง 645 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
2. 22102 นักปั้นจิ๋ว ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกรรณิการ์ , ครูปวีณ์ธิดา , ครูสุกัลยา ห้อง 655 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
3. 22103 ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูดาราวรรณ, ครูเมธาวี , ครูณิชารีย์ ห้อง 539 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
4. 22104 คำคมและปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูฐานันดร จูทิม ,นางสาวสุภาภรณ์ ทาศิริ ,ครูธีระนันท์ นึกรักษ์ ห้อง 644 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
5. 22105 ร้องเล่นเป็นทำนอง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 นางสาวสายจรัส สุขประเสริฐ ,นายประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์ ,วรัญญาภรณ์ นรขุน ห้อง 657 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
6. 22106 ชุมนุมเวทคณิต ม.2, ม.3 ครูจงจิต รื่นภาคทรัพย์ ,ครูสุจินดา พัชรภิญโญ ห้อง 272 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
7. 22107 คณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูทรรศนีย์ อติศักดิ์กุล ,ครูช่อผกา วงษาสิงห์ ห้อง 242 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
8. 22108 เพิ่มศักยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.2 ครูวาสนา ชัยสกุลไพศาล ห้อง 241 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
9. 22109 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.2, ม.3 ครูปัทมา ศรีทอง ,ครูศรีประภา พลอยวิเลิศ ห้อง 242 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
10. 22110 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4, ม.5, ม.6 ครูฤกษ์ดี เจนวรกิจ ,ครูสาววิไล แจ่มเจริญ ,ครูพัตฒตราพร สงสุรินทร์ ห้อง 244 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
11. 22111 หมากกระดาน ม.5 ครูพัชรินทร์ วงศ์เดช ,ครูธวัชชัย เจริญบุตรานนท์ ,ครูกิตติศักดิ์ ทองทิพย์ ห้อง 231 เปิดรับสมัคร Loading... 46   ดูรายละเอียด
12. 22112 คิดเลขเร็ว ม.2, ม.3 ครูพรนภา จุ้ยเจริญ ,ครูธวัชชัย ไชยชนะ ห้อง 232 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
13. 22113 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.2, ม.3 ครูดวงใจ อุตตรา ,ครูปาริฉัตร พลขำ , ครูจันทร์ญา สุนา ห้อง251 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
14. 22114 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุชาดา สุมณฑา ห้อง 252 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
15. 22115 ซูโดกุ ม.2, ม.3 ครูชนิกา ไชยปรุง ,ครูสาวิทตรี สุรารักษ์ ห้อง 234 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
16. 22116 A - MATH ม.2, ม.3 ครูธนิตา คำเขียว ,ครูวิริยา มาศวรรณา ห้อง 254 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
17. 22117 บริการ ICT ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 นางมารินทร์ ภักติวงษ์ , labboy ICT ห้องบริการ ICT เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
18. 22118 วิทยาศาสตร์การอาหาร ม.ต้น ม.2, ม.3 ครูอมรพันธ์ พิยะ ,ครูวรัทยา อินบุญ ,ครูนงนุช กบิล ห้อง 623 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
19. 22119 วิทยาศาสตร์การอาหาร ม.ปลาย ม.4, ม.5, ม.6 ครูธนศกร ชำนาญ ,ครูมลนิทรา น้อยเสวก ,ครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง ห้อง 623 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
20. 22120 Board Game for Skills Improvement ม.4, ม.5, ม.6 ครูภูรินที กุลธงเกตุ ,ครูธีรนุช เหล่าสุนา ห้อง 661 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
21. 22121 ชุมนุมดาราศาสตร์ ม.ต้น ม.2, ม.3 ครูแสงระวี สำเภาน้อย ,ครูชานนท์ เสนาะพิณ ห้อง 624 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
22. 22122 นักดาราศาสตร์อเวนเจอร์ส ม.ปลาย ม.4, ม.5, ม.6 ครูณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม ,ครูวิจิตรา ป้องสีดา ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 627 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
23. 22123 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (stem) ม.2, ม.3 ครูวชิรพล อาลัย ,ครูกนกพร ศุภนาม ห้อง 625 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
24. 22124 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ม.4, ม.5, ม.6 ครูพิชญาภัค แสงแก้ว ,ครูสุพัตรา ภุมรินทร์ ห้อง 638 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
25. 22125 เคมีรุ่นเยาว์ ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรรณิศา พิมพร ,ครูอรวรรณ เขียนรัด 631 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
26. 22126 ถักทอรัก ม.4, ม.5, ม.6 ครูรุ่งอรุณ เสน่หา ,ครูพิมพ์ใจ วิเศษนคร 621 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
27. 22127 บอนสีมีใบสวย ม.2, ม.3 ครูบุญฤทธิ์ โชติถาวรรัตน์ 641 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
28. 22128 ฟิแลป ม.4, ม.5, ม.6 ครูกฤช วรรณชาลี ,ครูสุทธินี อภิวันท์ ห้อง 636 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
29. 22129 เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.4, ม.5, ม.6 ครูดวงรัตน์ สายประดิษฐ์ ห้อง 633 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
30. 22130 ชุมนุมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชนะชัย ทับเกษม ,ครูดนัย บาดตาสาว ,ครูอำภาพร เพ็ชรเย็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร Loading... 80   ดูรายละเอียด
31. 22131 ยุวชนคอมพิวเตอร์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 คุณครูวรุตม์ นันทวิจิตร ,คุณครูนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง ,ครูสิริกัญญา ห่างถิ่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 131 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
32. 22132 โสตทัศนศึกษา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูจุลรักษ์ จุลกะ ,ครูชาลลี อิ่มพงษ์ ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร 4 ชั้น 2 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
33. 22133 พระพุทธศาสนา ม.1 ครูพัฒนา ป้อมประคอง และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อาคารเรียน 3 ,อาคารเรียน5 ,อาคารเรียน6 ,อาคารเรียน7 เปิดรับสมัคร Loading... 610   ดูรายละเอียด
34. 22134 คลินิกสุขภาพ ม.2, ม.3 ครูชยาภรณ์ เค้านา ,ครูนฤมล ศรีตองอ่อน ห้อง 315 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
35. 22135 เซปักตะกร้อ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูยุทธนา พิพรพงษ์ ,ครูวรินทร คัดโนภาส สนามเซปักตะกร้อ เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
36. 22136 ชุมนุมเปตอง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ประยูร วีระพูล, ชูพันธ์ สังเนตร สนามเปตอง เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
37. 22137 ฟุตซอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกิติพงศ์ มาศเหมาะ ,ครูกิตติ นฤดีศรีอุทัย สนามฟุตซอล เปิดรับสมัคร Loading... 53   ดูรายละเอียด
38. 22138 บาสเกตบอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอภินันท์ สืบกระพัน ,ครูนิรากุล ศรีบุญเรือง สนามบาสเกตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 53   ดูรายละเอียด
39. 22139 ประดิษฐ์ประดอย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน ,ครูณัฐพงษ์ บ่อสะอาด ห้อง 533 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
40. 22140 วงโยธวาทิตโรงเรียนสมุทรปราการ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธนวุฒิ สุวรรณ ,ครูสุชา สนธิเดช ห้อง 511 เปิดรับสมัคร Loading... 60   ดูรายละเอียด
41. 22141 รักษ์ศิลป์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวัชรี โตกำแพง ,ครูสุระพิณ บุญญฤทธิ์ โรงอาหารใต้อาคาร 2 โซนด้านหลังติดห้องปฏิบัติการศิลปะ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
42. 22142 ดนตรีไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธัชมัย ภัทรมานิต ,ครูธนัท วัฒนาวณิช ห้อง 549 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
43. 22143 นาฏศิลป์ ม.2, ม.3, ม.5 ครูฉัตรชัย พวงศรี ,ครูวงค์ชนิตา ปัทมาคม ห้อง 541 เปิดรับสมัคร Loading... 41   ดูรายละเอียด
44. 22144 ทักษะเต้น เพื่อการแสดง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอโนชา เที่ยงพิมล ห้อง 531 เปิดรับสมัคร Loading... 31   ดูรายละเอียด
45. 22145 Art Acting Dance ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชลดา สุขทอง ห้อง To be Number One เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
46. 22146 นักประดิษฐ์จิ๋ว DIY ม.2, ม.3 ครูสุนันทา โชคชัย ,ครูเทอดศักดิ์ ทองปัญญา ห้อง 521 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
47. 22147 Beverage (การชงเครื่องดื่ม) ม.2, ม.3 ครูญาดา ไกรปะวี ,ครูอิสรีย์ แก้วสกุลทรัพย์ ห้อง 811 (คหกรรมศาสตร์) เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
48. 22148 ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุมณ กล้าหาญ ,ครูสฤษดิ์ สดแสงจันทร์ ห้องเรียนสีเขียว (613) เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
49. 22149 ชุมนุมเยาวชนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นโรงเรียนสมุทรปราการ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวิทยา แผ่นผา ,ครูกานดา หอมยี่สุน อาคาร 8 ห้อง 812 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
50. 22150 เกมคอมพิวเตอร์ ม.2, ม.3 ครูสมภพ อินทรชิต ห้อง 821 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
51. 22151 To be Number One ม.2, ม.3 ครูรสริน ชาญอักษร ,ครูเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์ ห้อง To be Number One เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
52. 22152 Little chef ม.4, ม.5, ม.6 ครูนวพร ประกอบผล ,ครูทองใหม่ สีใส ,ครูนนทวัฒน์ ทองคำมา ห้อง 743 เปิดรับสมัคร Loading... 51   ดูรายละเอียด
53. 22153 English on Tour ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศุภากร มีศรี ,ครูธาริณี สละชีพ โรงอาหาร (หน้าห้องอาหารครู) เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
54. 22154 Amazing English ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูฉัตรวิไล ปานพุ่ม ,ครูวรัญญา มุทธเสน ,ครูวราภรณ์ ศักดิ์รัตน์ ห้อง 733 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
55. 22155 ชุมนุมปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ ม.4, ม.5, ม.6 ครูดวงรัตน์ โรจนกฤตยากรณ์ ,ครูผดุง แก้วประดิษฐ์ ,ครูทิวาชาติ เชื้อศรี ห้อง 731 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
56. 22156 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.2, ม.3, ม.5 ครูอชิรญา กฤษณะรังสรรค์ ,ครูสุชาดา รู้วงษ์ ห้อง 721 เปิดรับสมัคร Loading... 46   ดูรายละเอียด
57. 22157 บ้าน Crossword ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพีรญา แคนติ ,ครูทัศนีย์ กึมขุนทด ,ครูอารีย์ญา อินทรประสิทธิ์ ห้อง 732 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
58. 22158 ภาษาจีนสร้างสรรค์ ม.2, ม.3 ครูศศินภา ศรีณรงค์ ,ครูสุภิญญา ละอองทุมมา ห้อง 722 เปิดรับสมัคร Loading... 46   ดูรายละเอียด
59. 22159 English with Songs ม.2, ม.3 ครูศศิตา , ครูเบญจมาภรณ์ ห้อง 734 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
60. 22160 Funny English ม.4 ครูพัชรินทร์ พิชิตปรีชา ,ครูสุรชัย ละวรรณวงศ์ ห้อง 723 เปิดรับสมัคร Loading... 41   ดูรายละเอียด
61. 22161 Story-Teller ม.2, ม.3 ครูแสงระวี กระฐินเทศ ,ครูสิริพร ทองพูล ห้อง 744 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
62. 22162 พยาบาลรุ่นเยาว์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกนกวัลลิ์ ธีรพิพัฒน์ชัย ห้องพยาบาล รร.สมุทรปราการ เปิดรับสมัคร Loading... 8   ดูรายละเอียด
63. 22163 แนะแนวสัญจร ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์ ใต้อาคาร 2 ฝั่งห้องแนะแนว เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
64. 22164 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูประคอง ม่วงศรี ,ครูกัญญาภัค ศรีนรา ,ครูจินตรัตน์ เหง้าชมพู ห้อง 225 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
65. 22165 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวันเพ็ญ ศรีบูระเดช ห้องกิจกรรมลูกเสือ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
66. 22166 ชุมนุมห้องสมุด ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสถาพร เหมหงษ์ ,ครูลำพร บุทธิจักร ห้องสมุดโรงเรียนสมุทรปราการ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
67. 22167 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ม.4, ม.6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิไลวรรณ บุญเกื้อ, ครูธฤต ทองก้อน, ครูสุวรรณ์ วงศ์สามารถ หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร 1 เปิดรับสมัคร Loading... 300   ดูรายละเอียด
68. 22168 สภานักเรียน ม.5, ม.6 ครูรวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง ห้องสภานักเรียน อาคาร 6 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
69. 22169 จิตอาสา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรังสิมันต์, ครูสรวชญ ลานข้างอาคาร 6 ฝั่งติดถนน เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด